Nahoru

Provozní a návštěvní řád areálu

 

I. Všeobecné podmínky

 1. Tentovprovozní a návštěvní řád se vztahuje na provoz zařízení WM (dálejen zařízení)a využití jízdní dráhy ve vymezeném prostoru a jejího bezprostředního okolí. Veškeré prostory kolem stanic, jízdní dráhu a prostor startovního prostoru a obsluhy dále nazýváme areálem.
 2. Tento provozní a návštěvní řád se vztahuje na osoby využívající zařízení WM k tažení povodní hladině, příchozí do areálu, ale také rybáře, plavce, a osoby na lodích v areálu se vyskytující (dále jen návštěvníci).
 3. Návštěvník provozu zařízení WM i areálu je povinen se řídit tímto provozním a návštěvním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele zařízení WM (dále jen provozovatel).
 4. Provozovatel do maximální možné míry, kterou umožňuje zákon, neodpovídá za škody

na majetku a zdraví návštěvníka areálu. Provozovatel zcela neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu a návštěvnímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele a jím pověřeným osobám (obsluze zařízení).

5. Dodržování provozního a návštěvního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník areálu….. .

II.

Provoz zařízení

 1. Provoz zařízení je závislý na podmínkách stavu hladiny vodní nádrže, resp. plochy… a klimatických a povětrnostních podmínkách.
 2. Návštěvník se zavazuje respektovat uvedené podmínky dané provozním a návštěvním řádem v celém areálu ……
 3. Návštěvník je povinen zejména:

a. Po příchodu do areálu ohlásit svůj příchod obsluze a zaplatit dříve rezervovaný časový úsek;

b. Dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele;
c. Před jízdou vyslechnout pokyny obsluhy zařízení a dbát jich.

4. Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníkovi poskytne pouze v případě:

 1. Přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než 15 minut v celém areálu.
 2. Poruchou zařízení a tím přerušeným provozem na déle než 30 minut.
 1. Zařízení je oprávněn užívat vždy pouze jeden uživatel (návštěvník).
 2. Zařízení využívá návštěvník na vlastní nebezpečí a musí být vybaven na hlavě řádněpřipevněnou helmou a plovací vestou.
 3. Při pádu během jízdy a v případě nemožnosti opětovného rozjetí na zařízení (z důvodutechnické poruchy, porušení vlečné šňůry, hrazdy) je nutno okamžitě opustit trasuzařízení.
 4. Využití vleku je zakázáno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, návykových nebo

psychotropních látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

III. Provoz areálu

 1. Jízdní dráha je v provozu v době provozování zařízení.
 2. Jízdní dráha je vytyčena bójemi. Je zakázáno všem návštěvníkům provozu vstupovatza bóje směrem k …….
 3. Je zakázáno v jízdní dráze během provozu plavat, pohybovat se na loďce, či šlapadle.Rybáři nesmí během provozu zařízení nahazovat do prostoru plavební dráhy, nebo přes zařízení.
 1. V jízdní dráze se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy! Návštěvníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 2. Každá osoba pohybující se v areálu dodržuje pořádek a čistotu.
 3. Nedodržování následujících pravidel chování v areálu může být důvodem vyloučenínávštěvníka z provozu a provozovatel v těchto případech není odpovědný za případné újmy na zdraví a či škody na majetku návštěvníka:
 1. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit styl své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu překážek, klimatickým a povětrnostním podmínkám a viditelnosti. Návštěvník je tak vždy odpovědný za svou bezpečnost při jízdě na zařízení WM.
 2. Pro jízdu osob do 16-ti let je nutná přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby vykonávající nad nimi dohled (učitel, vychovatel, instruktor).
 3. Návštěvníkům je zakázán vstup do prostoru stanic, na stanice a do prostoru kotvení stanic.
 4. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na jízdní dráze jakékoliv překážky.
 1. Každý návštěvník provozu je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele.
 2. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na zařízení a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu či újmu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.

7. Při výuce odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

8. Vstupem do areálu, jízdou, zaplacením jízdného nebo uplatněním voucheru návštěvník souhlasí s provozním a návštěvním řádem areálu …..

IV. Pravidelný provoz

Otevírací doba *

Po – Ne 10:00 – 20:00

*V případě nepříznivého počasí či stavu vodní hladiny si provozovatel vyhrazuje právo na změnu otevírací doby.

Provozovatel:

SOMAK JM s.r.o.
Vrbenská 511/25a 37001 České Budějovice
Česká republika
IČO 02684748
DIČ CZ02684748

KONTAKT

Sportovně relaxační areál sportovního klubu Wakepark ČB se nachází v Českých Budějovicích na jižní straně nemanického rybníka.

+420 725 328 458
info@wakeparkcb.cz
Wakepark ČB, Okružní, 370 04 České Budějovice